top of page

הוראה מתקנת

קשייהם הלימודיים של חלק מן התלמידים הלומדים בבית הספר הם תוצאה של ליקויי למידה שונים או בעיות קשב וריכוז. מניסיוננו, הליקויים לא תמיד אובחנו בזמן ולעתים לא זכו לטיפול המתאים.

 

ליקויי למידה פוגעים ביכולת התלמידים לרכוש מיומנויות למידה ולהשתמש בהן, לכן הישגיהם הלימודיים היו נמוכים מהמצופה מבני גילם ומרמת האינטליגנציה שלהם, ובמהלך לימודיהם הם חוו תסכול רב וכישלון.  

מתן מענה מקצועי הולם לצרכיהם והקניית אסטרטגיות למידה חלופיות הם חיוניים על מנת שהתלמידים יוכלו לממש את היכולת שלהם במלואה ויגיעו להישגים אקדמיים בעתיד.

 

המענה מתקבל על ידי למידה בקבוצות קטנות, שיעורים פרטניים תומכי למידה והכשרת צוות בית הספר לעבודה עם מחסומים אלו.

bottom of page